Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πολυπλέκω, πολύπλεξη, πολυπλέκτης, πολυπλεκτικός
multiplex, multiplexing, multipexor, multiplexer
 
 

Ο πολυπλέκτης είναι μια συσκευή που πλέκει πολλά σήματα από διάφορες πηγές και τα μεταδίδει ή τα στέλλει για μετάδοση, ως ένα σήμα, σε ένα πομπό. Συνδέεται με ένα αποπλέκτη που αποπλέκει ένα ερχόμενο πολυπλεγμένο σήμα και διανέμει τις ροές στους προορισμούς τους. Συγκεντρωτής, πολυπλέκτης, πλήμνη, μονάδα πολυπρόσβασης, είναι όλα ανάμικτης χρήσης με μικροεξειδικεύσεις το καθένα.


Υπάρχουν διάφορα είδη πολύπλεξης:

   1.  ΧρονοΔιαιρετική Πολύπλεξη (ΧΔΠ, TDM) όπου τα σήματα πολυπλέκονται και μεταδίδονται σε ισοχρονοθυρίδες.
   2.  ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη, (ΣΔΠ, FDM) όπου σε κάθε σήμα δίδεται διαφορετική συχνότητα.
   3.  Στατιστική Χρονοδιαιρετική Πολύπλεξη (ΣΧΔΠ, STDM) όπου οι χρονοθυρίδες διανέμονται με δυναμικό (εναλλασσόμενο ) τρόπο για πλήρη χρήση του εύρους του καναλιού.
   4.  ΚυματοΔιαιρετική Πολύπλεξη (ΚΔΠ, WDM) που χρησιμοποιείται σε οπτικές ίνες και σε κάθε σήμα δίδεται ένα μήκος κύματος.
   5.  Ορθογώνια ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη (ΟΣΔΠ) (OFDM) Orthogonal Frequency Ddivision Multiplexing, Η μεταφορά γίνεται με πολλές φεακτίνες (λέιζερ) όπου χρησιμοποιούνται πολλά χρώματα φορείς δεδομένων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία