Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

QXGA, Quantum Extended Graphics Array

ΚΕΓΣ, κεγασι, Κβαντική Επεκταμένη Γραφική Συστοιχία, κβαντική οθόνηΠροηγούμενες λέξεις:

01/12/2020 VRML, Virtual Reality Modeling Language ΓΑΝΕΙΠ, γανίπ, Γλώσσα Αναπαράστασης Εικονικής Πργμτκτητας
30/11/2020 hit and run, hit and run driver, hit and run tactic εγκατάλειψη θύματος, εγκαταλειψίας οδηγός, ανταρτοπόλεμος
29/11/2020 caps, capitals, uppercase κεφ, κεφαλαία
28/11/2020 asl, age sex location ηφτο, ηλικία φύλο τοποθεσία
28/11/2020 de facto εκ των πραγμάτων
27/11/2020 time slot χρονοθυρίδα
26/11/2020 wire trace ιχνοκαλώδιο
25/11/2020 MBps, megabytes per second ΜΟαδ, ΜεγΟκτάδες ανά δεύτερο
24/11/2020 localization, localization software εντοπισμός, τοπικοποίηση, υλισμικό τοπικοποίησης
23/11/2020 femicide γυναικοκτονία
22/11/2020 computer to plate απευθείας στην πλάκα, απευθείας στον τσίγκο
21/11/2020 MOEMS, micro-opto-electromechanical system ΜΟΗΜΣ, μοϊμσι, ΜικροΟπτικο-ΗλεκτοΜηχανικό Σύστημα,
20/11/2020 E1 E1
20/11/2020 Dublin Core μετασαφηνισμοί, σαφηνισμοί μεταδεδομένων
19/11/2020 bits per inch δυφία ανά ίντσα
17/11/2020 agroglyph, crop circle, geoglyph αγρογλυφικό, γεογλυφικό
16/11/2020 spam σκορπίσματα, ιστοφυλλάδια
15/11/2020 interview, inteviewer, interviewee συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος
14/11/2020 texture υφή, ύφανση
13/11/2020 Veronica, Veronika, Berenice Βερενίκη, Φερενίκη
12/11/2020 diskless άδισκος
11/11/2020 UMTS, Universal Mobile Telecommunications System ΚΣΚΤ, Καθολικό Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας
10/11/2020 suicide attack, suicide bomber, suicide bomb attack επίθεση αυτοκτονίας, βομβιστής αυτοκτονίας, αυτοβομβιστής, αυτοβομβισμός, βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, αυτοκτόνος βομβιστής
09/11/2020 tutor, tutorial φροντιστής, φροντιστήριο
08/11/2020 nucleus, nuclear, nuclearize, nuclearization, denuclearize, denuclearization πυρήνας, πυρηνικός, πυρηνικοποιώ, πυρηνικοποίηση, αποπυρήνικοποιώ, αποπυρηνικοποίηση
07/11/2020 THz, Teracycle, Terahertz Τκ, τεράκυκλος, τέραχερτς
06/11/2020 draft, draft proposal προσχέδιο, προκαταρκτική πρόταση
05/11/2020 DNS, Domain Name System, Domain Name Service ΥΟΤ, Υπηρεσία Ονομασίας Τομέων
04/11/2020 SEO, Search Engine Optimization ΒΜΑ, βιμιά, βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης
03/11/2020 i, i-, intelligent ε-, ευ-, ευφυής, ευφυές
02/11/2020 direct voice input φωνητική εισαγωγή
01/11/2020 check in, check-in έλεγχος εισόδου
31/10/2020 stop σταμάτα, στμτα, στάση
30/10/2020 POP, POP3, Post Office Protocol ΤΑΠ, ΤΑΠ3, ΤΑχυδρομικό Πρωτόκολλο
29/10/2020 tower πύργος
28/10/2020 page fault αστοχία προσκόμισης
27/10/2020 remote access τηλεπρόσβαση
26/10/2020 abstract, abstraction, abstracted αφαιρώ, αφαίρεση, αφαιρεμένο, αφηρημένο, απόκομμα, σύνοψη
26/10/2020 jitter, flickering σημάσματα, αποχρονισμός, τρεμοπαίζει, τρεμόπαιγμα
25/10/2020 ASCII, American Standard Code for Information Interchange ΑΠΚΑΠ, Αμερικάνικος Πρότυπος Κώδικας Ανταλλαγής Πληροφοριών

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS