Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

drum

τύμπανο, κύλινδρος

Ο μικρός σε μήκος κύλινδρος είναι, σε όψη, τύμπανο. Γι αυτό και οι λέξεις κύλινδρος και τύμπανο (cylinder, drum) χρησιμοποιούνται ανάμειχτα. Λοιπόν οι κύλινδροι και τα τύμπανα είναι σημαντικά στοιχεία στη μηχανική. Λειτουργούν ως φορείς ή μεταφορείς κίνησης, ως ελκυστήρες, σφιγκτήρες στη τυπογραφία και στα υλισμικά στοιχεία της υπολογιστικής. Σημαντική είναι η χρήση τους σε εκτυπωτές και φωτοτυπικές. Καλυμμένα με φωτοαγώγιμο υλικό ελκύουν ή απωθούν τη μελανόσκονη και τυπώνουν τη σελίδα, σελίδα-σελίδα. (βλ. φωτοτυπία).

Είδατε πουθενά τη λέξη σελίδα τρεις φορές;Προηγούμενες λέξεις:

22/01/2022 ampersand, & εμπορικό και, &
21/01/2022 what-if analysis, sensitivity analysis ανάλυση ευαισθησίας
20/01/2022 interview, inteviewer, interviewee συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος
19/01/2022 autonomic computing αυτόνομη υπολογιστική, αυτόνομος υπολογισμός, αυτόνομο σύστημα
18/01/2022 ultra, hyper άκρος, άκρως, υπερ
17/01/2022 synthesis σύνθεση
16/01/2022 CAD, Computer-Aided Design ΣΜΥ, σιμι, Σχεδιασμός Με Υπολογιστή, ηλεκτρονικός σχεδιασμός, ηλ-σχεδιασμός,
15/01/2022 string, character string στοιχειοσειρά, ψηφιοσειρά, σειρά χαρακτήρων
14/01/2022 printout ανάτυπο
13/01/2022 early goal γρήγορο τέρμα
12/01/2022 ICMP, Internet Control Message Protocol ΠΜΕΔ, πμιέδ, Πρωτόκολλο Μηνυμάτων Ελέγχου Διαδικτύου
11/01/2022 accelerometer επιταχύμετρο, μετρητής επιτάχυνσης
10/01/2022 multitasking πολυδιεργασία, πλδργσία
09/01/2022 signature υπογραφή
08/01/2022 perform, performance αποδίδω, απόδοση, επίδοση
07/01/2022 strobe στρόβος
06/01/2022 write protect προστατευμένος, με προστασία εγγραφής
05/01/2022 hoverbike αερήλατο
04/01/2022 line spacing διάστιχο
02/01/2022 joystick, control column μοχλοδηγός, μοχλοδηγώ, μοχλοδήγηση
01/01/2022 coupler ζευκτήρας
30/12/2021 light pen φωτογραφίδα, φωτόπενα
28/12/2021 memristor, memristance μνημαντιστάτης, μνημαντίσταση
27/12/2021 interchange διαλλάσσω, διαλλαγή, ανταλλάσσω, ανταλλαγή, συναλλάσσομαι, συναλλαγή
25/12/2021 clutch, emprayage συμπλέκτης
24/12/2021 exerciser δοκιμαστής, δοκιμαστήρας, ελεγκτικό πρόγραμμα
23/12/2021 SVC, Switched Virtual Circuit ΠΕιΔ, πιδ, Προσωρινό ΕΙκονικό Κύκλωμα
22/12/2021 heavy duty βαριάς χρήσης
21/12/2021 Esc, escape Φγ, Φυγή
20/12/2021 AT, ATX, BTX, Advanced Technology ΠΤ, Προχωρημένη Τεχνολογία
19/12/2021 rpm, revolutions per minute, rounds per minute σταλ, ΣΤροφές Ανά Λεπτό
18/12/2021 administer, administration, administrator διαχειρίζομαι, διαχείριιση, διαχειρισρικός, διαχειριστήςδιοικώ, διοιίκηση, διοικητικός, διαχειριστής
17/12/2021 MCM, MIM, mobile content management, mobile iformation management ΔΠΚ, διαχείριση περιεχομένου κινητού
16/12/2021 T1, T3 Τ1, Τ3
15/12/2021 layer, layering επίπεδο, στρώση, στρώμα
14/12/2021 NII, net interest income ΚΕΤ, καθαρό εισόδημα τόκων
13/12/2021 ribbon cable ταινιοκαλώδιο, ταινιωτό καλώδιο
11/12/2021 KVM switch, keyboard video mouse switch μεταγωγέας εισόδων
10/12/2021 synthesize συνθέτω
09/12/2021 IT, Information Technology ΤΠ, ταυπί, Τεχνολογία της Πληροφoρικής