Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

HWID, Hardware Identification

ΤΥλ, Ταυτοποίηση Υλισμικού

Μια μέθοδος ελέγχου των προγραμμάτων της που εφαρμόζει η Μικροσόφτ. Με την εγκατάσταση του Windows ένας μοναδικός αριθμός αποστέλλεται στην Μικροσόφτ που βασικά ταυτοποιεί το όλο σύστημα και τα αρθρώματά του. Με κάθε εκκίνηση ένας νέος αριθμός αποστέλλεται στην Μικροσόφτ από το ΛΣ. Αν δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση, έχει καλώς, αν υπάρχει τότε το ΛΣ δεν έχει εγκατασταθεί στο σύστημα για το οποίο έχει αγοραστεί. Τότε η Μικροσόφτ θα παρενοχλεί σε κάθε εκκίνηση τον χρήστη για χρήση πειρατικού αντίγραφου.
Και ύστερα σου μιλούν για αναρχικό διαδίκτυο, πολυφωνία, πολυαρχία κα. Δεν είναι έτσι τα πράματα. Οι υπολογιστές, φαίνεται, οδηγούν σε άκρατη ολιγαρχία.Προηγούμενες λέξεις:

23/09/2020 e-health ηλ-υγεία, ηλεκτρονική υγεία
23/09/2020 ISDN, Integrated Services Digital Network ΔΕΨΥ, Δίκτυο Ενοποιημένων Ψηφιακών Υπηρεσιών
22/09/2020 KB, KiloByte ΧΟ, ΧιλιΟκτάδα
21/09/2020 wheel, steering wheel τιμονιέρα, τιμόνι
20/09/2020 multithreading πολυνημάτωση
20/09/2020 biometric passport, e-passport βιομετρικό διαβατήριο, ηλ-διαβατήριο
19/09/2020 near-death experience πλησιοθανάτια εμπειρία
18/09/2020 process, processing, processor, processed επεξεργάζομαι, επεξεργασία, επεξεργαστής, επεξεργασμένος, διαδικασία
17/09/2020 convert, conversion, convertible, converter μετατρέπω, μετατροπή, μετατρέψιμος, μετατροπέας
16/09/2020 supercomputer, supercomputing υπερυπολογιστής, υπερυπολογιστική, υπερυπολογισμός
16/09/2020 real economy πραγματική οικονομία
15/09/2020 controller, card, board, adapter ελεγκτήρας, κάρτα ελέγχου, προσαρμογέας
15/09/2020 optical fiber οπτική ίνα
14/09/2020 procedure διαδικασία
13/09/2020 digital storytelling ηλ-αφήγηση, ηλεκτρονική αφήγηση
12/09/2020 gender bending, gender bender φυλολυγισμός, φυλολυγιστής, φυλολυγίστρια
11/09/2020 bus architecture αρχιτεκτονική διαύλου
10/09/2020 IMEI, International Mobile Equipment Identity ΔΤΣ, διταυσι, Διεθνής Ταυτότητα Συσκευής
09/09/2020 ticket, discharge εισιτήριο, εξιτήριο
08/09/2020 wardriving, wardriver δικτυοθυρία, δικτυοθύρας
07/09/2020 ascending order, descending order αύξουσα σειρά, φθίνουσα σειρά
06/09/2020 highlight, highlighted, highlighting χρωμοσημαίνω, χρωμοσημασμένος, χρωμοσύμανση
05/09/2020 archives αρχειοθήκη
04/09/2020 NOC, network operations center ΚΛΔ, Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
03/09/2020 alignment, misalignment στοίιχιση, κακοστοίχιση, αποστοίχιση
02/09/2020 strobe στρόβος
02/09/2020 soundtrack, sound track ηχογραφή
01/09/2020 HMA, High Memory Area ΑΠΜ, Άνω Περιοχή Μνήμης
31/08/2020 smiley, :) γελαστούλης, :)
30/08/2020 underflow υποχείλιση, υποροή
29/08/2020 IBAN, International Bank Account Number ΔΤΑΛ, διτάλ, Διεθνής Τραπεζικός Αριθμός Λογαριασμού
28/08/2020 bcc, blind courtesy copy, blind carbon copy αθ.κοιν:, αθέατη κοινοποίηση
27/08/2020 vulture αρπακτικό πτηνό, αρπακτικό, άρπαγας, όρνιο
26/08/2020 beta site δοκιμoτάξιο, δοκιμοτάξιο βήτα
26/08/2020 smartphone εξυπνόφωνο
25/08/2020 port, (COM ή LPT) θύρα, (ΘΥΡ και ΘΕΚ)
24/08/2020 springler ραντιστήρας, εκτοξευτήρας
23/08/2020 watermark, data embedding, information hiding υδατόσημο, υδατογράφημα, απόκρυψη δεδομένων
22/08/2020 error λάθος
21/08/2020 bank run μαζική απόσυρση, τραπζικός πανικός

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS